Từ điển Việt Anh online

bất thình lình tiếng Anh là gì?

bất thình lình nghĩa tiếng Anh


[bất thình lình]
 sudden, to act suddenly; all of a sudden, unexpectedly, without warning (như thình lình)
 đến bất thình lình không báo trước
 to come very suddenly without any notice

sudden, to act suddenly


US UK