Từ điển Việt Anh online

bất thần tiếng Anh là gì?

bất thần nghĩa tiếng Anh


[bất thần]
tính từ
 wholly unexpected, very sudden
 cái chết bất thần
 a very sudden death
 bất thần nổi lên cơn gió lốc
 a very sudden whirlwind rose; all of a sudden, a whirlwind rose
phó từ
 unexpectedly, suddenly

tính từ


US UK