Từ điển Việt Anh online

bất trung tiếng Anh là gì?

bất trung nghĩa tiếng Anh


[bất trung]
 disloyal; unfaithful; untrue

disloyal


US UK

[dis'lɔiəl]
tính từ
 không trung thành, không chung thuỷ (tình bạn...)
 không trung nghĩa, không trung thành, phản bội (đối với chính phủ...)
 không trung thực