Từ điển Việt Anh online

bất tuyệt tiếng Anh là gì?

bất tuyệt nghĩa tiếng Anh


[bất tuyệt]
 unending, continuous, uninterrupted; endless, infinite, interminable; eternal; everlasting; perpetual

unending, continuous, uninterrupted


US UK