Từ điển Việt Anh online

bấu xén tiếng Anh là gì?

bấu xén nghĩa tiếng Anh


[bấu xén]
động từ
 to squeeze, chop off (sum of money)

động từ


US UK