Từ điển Việt Anh online

bấy bá tiếng Anh là gì?

bấy bá nghĩa tiếng Anh


[bấy bá]
tính từ
 Meltingly soft

tính từ


US UK