Từ điển Việt Anh online

bấy chầy tiếng Anh là gì?

bấy chầy nghĩa tiếng Anh


[bấy chầy]
 for long, since long, ever since, for a long time
 Đã cam tệ với tri âm bấy chầy (truyện Kiều)
 I have hurt your feeling much against my wish

for long, since long, ever since, for a long time


US UK