Từ điển Việt Anh online

bầm mặt tiếng Anh là gì?

bầm mặt nghĩa tiếng Anh


[bầm mặt]
 pale with indignation

pale with indignation


US UK