Từ điển Việt Anh online

bần đạo tiếng Anh là gì?

bần đạo nghĩa tiếng Anh


[bần đạo]
đại từ
 this humble hermit, I (a poor priest)

đại từ


US UK