Từ điển Việt Anh online

bần bạc tiếng Anh là gì?

bần bạc nghĩa tiếng Anh


[bần bạc]
tính từ
 poor
 sống bần bạc
 live beyond one's mean

tính từ


US UK