Từ điển Việt Anh online

bần bạch tiếng Anh là gì?

bần bạch nghĩa tiếng Anh


[bần bạch]
 poor and honest

poor and honest


US UK