Từ điển Việt Anh online

bần cùng hoá tiếng Anh là gì?

bần cùng hoá nghĩa tiếng Anh


[bần cùng hóa]
 to reduce to poverty; to beggar; to impoverish; to pauperize

reduce poverty


US UK