Từ điển Việt Anh online

bần cố tiếng Anh là gì?

bần cố nghĩa tiếng Anh


[bần cố]
 poor peasant
 thành phần bần cố
 poor peasant and farm hand stock
 bần cố trung nông
 poor and middle peasant

poor peasant


US UK