Từ điển Việt Anh online

bần cố nông tiếng Anh là gì?

bần cố nông nghĩa tiếng Anh


[bần cố nông]
danh từ
 poor peasants and farm hands, poorest and most wretched peasant
 dựa vào bần cố nông
 to rely on poor peasants and farm hands

danh từ


US UK