Từ điển Việt Anh online

bần tăng tiếng Anh là gì?

bần tăng nghĩa tiếng Anh


[bần tăng]
đại từ
 this humble monk, this humble bonze; I (a poor monk)

đại từ


US UK