Từ điển Việt Anh online

bầng bầng tiếng Anh là gì?

bầng bầng nghĩa tiếng Anh


[bầng bầng]
 burn (with)
 lửa giận bầng bầng
 be in a rage, blaze (with rage); rage

burn (with)


US UK