Từ điển Việt Anh online

bầu bí tiếng Anh là gì?

bầu bí nghĩa tiếng Anh


[bầu bí]
danh từ
 cucurbit
 the gourd (family)

danh từ


US UK