Từ điển Việt Anh online

bầu bạn tiếng Anh là gì?

bầu bạn nghĩa tiếng Anh


[bầu bạn]
 như bè bạn
 anh em bầu bạn xa gần
 brothers and friends everywhere

như bè bạn


US UK