Từ điển Việt Anh online

bầu bầu tiếng Anh là gì?

bầu bầu nghĩa tiếng Anh


[bầu bầu]
 rounded, roundish

rounded, roundish


US UK