Từ điển Việt Anh online

bầu bậu tiếng Anh là gì?

bầu bậu nghĩa tiếng Anh


[bầu bậu]
danh từ
 (nói về vẻ mặt) sagging (with sulks); express displeasure

danh từ


US UK