Từ điển Việt Anh online

bầu không khí tiếng Anh là gì?

bầu không khí nghĩa tiếng Anh


[bầu không khí]
danh từ
 atmosphere
 bầu không khí thân mật và hữu nghị
 informal and friendly atmosphere

danh từ


US UK