Từ điển Việt Anh online

bầu tâm sự tiếng Anh là gì?

bầu tâm sự nghĩa tiếng Anh


[bầu tâm sự]
danh từ
 one's heart, one's feelings

danh từ


US UK