Từ điển Việt Anh online

bẩm trình tiếng Anh là gì?

bẩm trình nghĩa tiếng Anh


[bẩm trình]
 report to a superior

report to a superior


US UK