Từ điển Việt Anh online

bẩn chật tiếng Anh là gì?

bẩn chật nghĩa tiếng Anh


[bẩn chật]
động từ
 to be in want

động từ


US UK