Từ điển Việt Anh online

bẫy sập tiếng Anh là gì?

bẫy sập nghĩa tiếng Anh


[bẫy sập]
danh từ
 trap, trap door

danh từ


US UK