Từ điển Việt Anh online

bậc cửa tiếng Anh là gì?

bậc cửa nghĩa tiếng Anh


[bậc cửa]
 threshold (of a door)

threshold (of a door)


US UK