Từ điển Việt Anh online

bập bênh tiếng Anh là gì?

bập bênh nghĩa tiếng Anh


[bập bênh]
 (cái bập bênh) see-saw, teeter

(cái bập bênh) see-saw, teeter


US UK