Từ điển Việt Anh online

bật bông tiếng Anh là gì?

bật bông nghĩa tiếng Anh


[bật bông]
 card cotton
 (âm nhạc) keep on playing (badly), grind out

card cotton


US UK