Từ điển Việt Anh online

bật hồng tiếng Anh là gì?

bật hồng nghĩa tiếng Anh


[bật hồng]
động từ
 to strike fire

động từ


US UK