Từ điển Việt Anh online

bật khóc tiếng Anh là gì?

bật khóc nghĩa tiếng Anh


[bật khóc]
 to burst into tears/sobs; to burst out crying

burst intears/sobs


US UK