Từ điển Việt Anh online

bật lửa tiếng Anh là gì?

bật lửa nghĩa tiếng Anh


[bật lửa]
 cigarette-lighter; lighter
 to strike fire; to flash the lighter

cigarette-lighter


US UK