Từ điển Việt Anh online

bắc phong tiếng Anh là gì?

bắc phong nghĩa tiếng Anh


[bắc phong]
 northern wind

northern wind


US UK