Từ điển Việt Anh online

bắc thần tiếng Anh là gì?

bắc thần nghĩa tiếng Anh


[bắc thần]
 the pole-star

the pole-star


US UK