Từ điển Việt Anh online

bắc thuộc tiếng Anh là gì?

bắc thuộc nghĩa tiếng Anh


[bắc thuộc]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Chinese domination; Chinese dependency
 Trong thời bắc thuộc
 During the period of domination by northern invaders

(từ cũ, nghĩa cũ) Chinese domination


US UK