Từ điển Việt Anh online

bắn nợ tiếng Anh là gì?

bắn nợ nghĩa tiếng Anh


[bắn nợ]
 shift a debt over to...

shift a debt over to...


US UK