Từ điển Việt Anh online

bắn phá tiếng Anh là gì?

bắn phá nghĩa tiếng Anh


[bắn phá]
động từ
 to strafe, to bombard, to fire, to shoot

động từ


US UK