Từ điển Việt Anh online

bắn sẻ tiếng Anh là gì?

bắn sẻ nghĩa tiếng Anh


[bắn sẻ]
 ask for lady's hand

ask for lady's hand


US UK