Từ điển Việt Anh online

bắn tin tiếng Anh là gì?

bắn tin nghĩa tiếng Anh


[bắn tin]
 drop a hint, start a rumour, spread the news

drop a hint, start a rumour, spread the news


US UK