Từ điển Việt Anh online

bắp cày tiếng Anh là gì?

bắp cày nghĩa tiếng Anh


[bắp cày]
danh từ
 plough-beam, coulter, shaft of a plow

danh từ


US UK