Từ điển Việt Anh online

bắp cơ tiếng Anh là gì?

bắp cơ nghĩa tiếng Anh


[bắp cơ]
 như bắp thịt

như bắp thịt


US UK