Từ điển Việt Anh online

bắp ngô tiếng Anh là gì?

bắp ngô nghĩa tiếng Anh


[bắp ngô]
danh từ
 maize ear, corncob

danh từ


US UK