Từ điển Việt Anh online

bắt ép tiếng Anh là gì?

bắt ép nghĩa tiếng Anh


[bắt ép]
động từ
 to force, to compel
 ngụy quyền bắt ép thanh niên đi lính
 the quisling regime forced youths into the army

động từ


US UK