Từ điển Việt Anh online

bắt ấn tiếng Anh là gì?

bắt ấn nghĩa tiếng Anh


[bắt ấn]
 (ít dùng) như bắt quyết

(ít dùng) như bắt quyết


US UK