Từ điển Việt Anh online

bắt cá tiếng Anh là gì?

bắt cá nghĩa tiếng Anh


[bắt cá]
 to catch fish; to fish
 Buổi sáng anh ta bắt được ba con cá
 He caught three fish in the morning

catch fish


US UK