Từ điển Việt Anh online

bắt chân chữ ngũ tiếng Anh là gì?

bắt chân chữ ngũ nghĩa tiếng Anh


[bắt chân chữ ngũ]
 to sit cross-legged

sit cross-legged


US UK