Từ điển Việt Anh online

bắt lửa tiếng Anh là gì?

bắt lửa nghĩa tiếng Anh


[bắt lửa]
 to catch alight; to catch fire
 Những vật liệu dễ bắt lửa
 Inflammable materials

catch alight


US UK