Từ điển Việt Anh online

bắt liên lạc tiếng Anh là gì?

bắt liên lạc nghĩa tiếng Anh


[bắt liên lạc]
 establish liaison, contact, link up; communications

establish liaison, contact, link up


US UK