Từ điển Việt Anh online

bắt mối tiếng Anh là gì?

bắt mối nghĩa tiếng Anh


[bắt mối]
động từ
 to make contact, to get into touch (for the first time) with; make contact (with)
 cán bộ bắt mối với những người có cảm tình với cách mạng
 militants make contact with sympathizers of the revolution

động từ


US UK