Từ điển Việt Anh online

bắt phu tiếng Anh là gì?

bắt phu nghĩa tiếng Anh


[bắt phu]
 (từ cũ, nghĩa cũ) recruit coolies by force; collect coolies (by force)

(từ cũ, nghĩa cũ) recruit coolies by force


US UK