Từ điển Việt Anh online

bắt quyết tiếng Anh là gì?

bắt quyết nghĩa tiếng Anh


[bắt quyết]
động từ
 to exorcize by clasping hands; pass (magic)

động từ


US UK